Nisemonogatari

NM/S24-E001 Good Luck Charm, Nadeko Sengoku - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E001 Good Luck Charm, Nadeko Sengoku - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $1.99
View
NM/S24-E002 Master-servant Relationship, Shinobu Oshino - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E002 Master-servant Relationship, Shinobu Oshino - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $11.99
View
NM/S24-E003 The Way Back, Shinobu Oshino - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E003 The Way Back, Shinobu Oshino - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $1.99
View
NM/S24-E004 Blessing of the Moon, Shinobu Oshino - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E004 Blessing of the Moon, Shinobu Oshino - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $1.99
View
NM/S24-E005 Words of "Courage", Mayoi Hachikuji - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E005 Words of "Courage", Mayoi Hachikuji - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.99
View
NM/S24-E006 Serious Mode, Shinobu Oshino - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E006 Serious Mode, Shinobu Oshino - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.99
View
NM/S24-E007 Sake of Cooperation, Shinobu Oshino - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E007 Sake of Cooperation, Shinobu Oshino - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.99
View
NM/S24-E008 Primp and Proper, Nadeko Sengoku - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E008 Primp and Proper, Nadeko Sengoku - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.49
View
NM/S24-E009 Vampire's Dignity, Shinobu Oshino - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E009 Vampire's Dignity, Shinobu Oshino - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.49
View
NM/S24-E010 Resident of the Shadows, Shinobu Oshino - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E010 Resident of the Shadows, Shinobu Oshino - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.49
View
NM/S24-E011 Flower Garden Shinobu Oshino - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E011 Flower Garden Shinobu Oshino - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.49
View
NM/S24-E012 Sudden Attack, Koyomi Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E012 Sudden Attack, Koyomi Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.49
View
NM/S24-E013 Shinobu Oshino in the Shadows - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E013 Shinobu Oshino in the Shadows - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.49
View
NM/S24-E014 First Visitor, Nadeko Sengoku - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E014 First Visitor, Nadeko Sengoku - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.49
View
NM/S24-E015 Shinobu Oshino in a Good Mood - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E015 Shinobu Oshino in a Good Mood - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.49
View
NM/S24-E016 Blond with Gold Eyes, Shinobu Oshino - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E016 Blond with Gold Eyes, Shinobu Oshino - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.49
View
NM/S24-E017 Being Bashful, Mayoi Hachikuji - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E017 Being Bashful, Mayoi Hachikuji - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.49
View
NM/S24-E018 Ritual One Level Higher - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E018 Ritual One Level Higher - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.49
View
NM/S24-E019 Encounter in the Ruins - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E019 Encounter in the Ruins - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.99
View
NM/S24-E020 Welcome - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E020 Welcome - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.49
View
NM/S24-E021 “Fire Sisters” Karen Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E021 “Fire Sisters” Karen Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $1.99
View
NM/S24-E022 As Lovers, Hitagi Senjyogahara - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E022 As Lovers, Hitagi Senjyogahara - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $1.99
View
NM/S24-E023 Combat Role, Karen Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E023 Combat Role, Karen Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.99
View
NM/S24-E024 Benefactor's Advice, Tsubasa Hanekawa - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E024 Benefactor's Advice, Tsubasa Hanekawa - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.99
View
NM/S24-E025 Girl Who Was Given a Bee, Karen Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E025 Girl Who Was Given a Bee, Karen Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.99
View
NM/S24-E026 Someone to Protect, Hitagi Senjyogahara - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E026 Someone to Protect, Hitagi Senjyogahara - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.99
View
NM/S24-E027 “Wreathe-fire Bee” Karen Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E027 “Wreathe-fire Bee” Karen Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.99
View
NM/S24-E028 Bigger of the Sisters, Karen Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E028 Bigger of the Sisters, Karen Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.49
View
NM/S24-E029 “Fake” Deishu Kaiki - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E029 “Fake” Deishu Kaiki - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.99
View
NM/S24-E030 Sharp Intuition, Hitagi Senjyogahara - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E030 Sharp Intuition, Hitagi Senjyogahara - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.49
View
NM/S24-E031 Brushing Teeth, Karen Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E031 Brushing Teeth, Karen Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.49
View
NM/S24-E032 Light-hearted, Karen Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E032 Light-hearted, Karen Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.49
View
NM/S24-E033 Playing With Cards, Suruga Kanbaru - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E033 Playing With Cards, Suruga Kanbaru - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.49
View
NM/S24-E034 A Morning Sight, Karen Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E034 A Morning Sight, Karen Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.49
View
NM/S24-E035 Tutor, Tsubasa Hanekawa - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E035 Tutor, Tsubasa Hanekawa - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.49
View
NM/S24-E036 Pride of an Elder Brother, Koyomi Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E036 Pride of an Elder Brother, Koyomi Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.49
View
NM/S24-E037 Celebrity of Tsuganoki 2nd Middle School, Karen Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E037 Celebrity of Tsuganoki 2nd Middle School, Karen Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.49
View
NM/S24-E038 “What is Justice” Karen Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E038 “What is Justice” Karen Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.49
View
NM/S24-E039 Family Bond, Karen Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E039 Family Bond, Karen Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.49
View
NM/S24-E040 Innocence, Suruga Kanbaru - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E040 Innocence, Suruga Kanbaru - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.49
View
NM/S24-E041 Mischievous Nature, Tsubasa Hanekawa - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E041 Mischievous Nature, Tsubasa Hanekawa - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.49
View
NM/S24-E042 Teeth Brushing Time - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E042 Teeth Brushing Time - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.99
View
NM/S24-E043 Sandy Beach for Two - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E043 Sandy Beach for Two - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.49
View
NM/S24-E044 Girl Who Knows Anything - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E044 Girl Who Knows Anything - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.49
View
NM/S24-E045 KAREN Bee - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E045 KAREN Bee - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.49
View
NM/S24-E046 Cuckoo Girl, Tsukihi Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E046 Cuckoo Girl, Tsukihi Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $1.99
View
NM/S24-E047 Immortal Strange, Tsukihi Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E047 Immortal Strange, Tsukihi Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $23.99
View
NM/S24-E048 Farewell to the Past, Hitagi Senjyogahara - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E048 Farewell to the Past, Hitagi Senjyogahara - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $1.99
View
NM/S24-E049 “Phoenix” Tsukihi Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E049 “Phoenix” Tsukihi Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.99
View
NM/S24-E050 Sense of Liberation, Suruga Kanbaru - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E050 Sense of Liberation, Suruga Kanbaru - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.99
View
NM/S24-E051 Celebrity of Tsuganoki 2nd Middle School, Tsukihi Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E051 Celebrity of Tsuganoki 2nd Middle School, Tsukihi Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.99
View
NM/S24-E052 Usual Parting, Mayoi Hachikuji - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E052 Usual Parting, Mayoi Hachikuji - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.99
View
NM/S24-E053 Promise Exchange, Mayoi Hachikuji - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E053 Promise Exchange, Mayoi Hachikuji - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.99
View
NM/S24-E054 Accelerator, Suruga Kanbaru - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E054 Accelerator, Suruga Kanbaru - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.49
View
NM/S24-E055 Matters of Younger Sisters, Koyomi Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E055 Matters of Younger Sisters, Koyomi Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.49
View
NM/S24-E056 “Fire Sisters” Tsukihi Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E056 “Fire Sisters” Tsukihi Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.49
View
NM/S24-E057 Advisor Role, Tsukihi Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E057 Advisor Role, Tsukihi Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.49
View
NM/S24-E058 Passionate Personality, Tsukihi Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E058 Passionate Personality, Tsukihi Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.49
View
NM/S24-E059 Loves Kimono, Tsukihi Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E059 Loves Kimono, Tsukihi Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.49
View
NM/S24-E060 Smaller of the Sisters, Tsukihi Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E060 Smaller of the Sisters, Tsukihi Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.49
View
NM/S24-E061 Tea Ceremony Club, Tsukihi Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E061 Tea Ceremony Club, Tsukihi Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.49
View
NM/S24-E062 A Morning Sight, Tsukihi Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E062 A Morning Sight, Tsukihi Araragi - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.49
View
NM/S24-E063 Unexpected Words, Hitagi Senjyogahara - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
NM/S24-E063 Unexpected Words, Hitagi Senjyogahara - NISEMONOGATARI English Weiss Schwarz Trading Card Game
Regular price $0.49
View